fbpx Privacyverklaring studenten permanente vorming Odisee | EHSAL Management School

Privacyverklaring studenten permanente vorming Odisee

Dit is een privacyverklaring van:

Odisee vzw
Warmoesberg 26
1000 Brussel
KBO-nr.: 0408.429.584

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we van jou verzamelen in het kader van een opleidingstraject van permanente vorming, waarom we dat doen, met wie wij ze delen, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij waarvoor?
Ten eerste zijn er gegevens die wij verplicht moeten vragen om jou te kunnen inschrijven, onze wettelijke verplichtingen en rol als hogeschool te kunnen vervullen en het onderwijs- en examenreglement te kunnen toepassen. Zo moeten wij jou onderwijs verstrekken, begeleiden, leermiddelen en –ervaringen ter beschikking stellen, jouw veiligheid waarborgen en de kwaliteit bewaken. Hiervoor moeten wij jou informeren en met jou communiceren.

1. Persoonsgegevens die wij verstrekken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze rol als hogeschool te vervullen en om de toetredingsovereenkomst uit te voeren

Om jou onderwijs te kunnen verstrekken, te begeleiden, leermiddelen en –ervaringen ter beschikking te stellen, jouw veiligheid te waarborgen en de kwaliteit te bewaken en jou hierover te informeren verwerken wij volgende gegevens (of een selectie ervan, afhankelijk van de gekozen opleiding) van jou :

- voornaam, familienaam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, rijksregisternummer, domicilie-adres en eventueel verblijfsadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
- een kopie van je identiteitskaart of print van je e-ID
- een pasfoto
- gegevens m.b.t. je studieverleden, bewijs van diploma, bewijs van slagen voor bepaalde testen indien dit als voorwaarde wordt opgelegd om de gewenste opleiding te volgen
- gegevens betreffende jouw loopbaan, CV
- relevante financiële gegevens voor de facturatie

Je e-mailadres en telefoonnummer kan enkel worden doorgegeven aan personeelsleden van de instelling, medestudenten en anderen om je te contacteren in dringende situaties of voor studiedoeleinden en activiteiten in het kader van de studie (zoals groepswerken, projectwerken, stages, e.d.).

Je pasfoto wordt gebruikt voor het aanmaken van je studentenkaart en wordt verwerkt in de systemen van Odisee met als enige doel je te kunnen identificeren binnen de gebouwen van Odisee en tijdens examens.


2. Persoonsgegevens die wij verwerken voor toestemmingsgebonden doeleinden

Wanneer wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor toestemmingsgebonden doeleinden zullen wij deze enkel verwerken indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Aan wie geven wij jouw persoonsgegevens door?
Wij geven jouw persoonsgegevens enkel door aan anderen als dit nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken of als we daartoe verplicht worden door bepaalde wetgeving. Anderen mogen nooit zelf beslissen om jouw gegevens verder door te geven of ze te gebruiken voor andere doeleinden.

Jouw naam, voornaam en e-mailadres worden meegedeeld aan een door Odisee gekozen softwareleverancier om een studentenemailadres te bekomen en zodat je kan werken met de door en via Odisee aangeboden applicaties nodig voor de onderwijsactiviteiten.

Indien je documenten aan ons voorlegt met het oog op het verkrijgen van bepaalde rechten, dan kunnen wij deze laten controleren op authenticiteit en waarachtigheid bij de uitreikende instanties. Omgekeerd kunnen wij ook aan anderen de authenticiteit en waarachtigheid van de door ons uitgereikte documenten bevestigen wanneer zij hierom verzoeken.

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens?
Wanneer je eenmaal ingeschreven bent kan je bepaalde door jou ingevulde gegevens ook later nog inkijken, wijzigen, verwijderen of de verdere toestemming voor gebruik van jouw gegevens intrekken. Je kan dit recht aanvragen via oae@odisee.be (voor opleidingen van Odisee Advanced Education), via emsinfo@emsbrussel.be (voor opleidingen van EHSAL Management School) en  via info@fhs.be (voor opleidingen van de Fiscale Hogeschool – Seminaries).

Waar kan je terecht met vragen over privacy?
Voor vragen over deze privacyverklaring kan je een e-mail sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van Odisee via privacy@odisee.be.

Deze privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 03/09/2019.